2.7 Рух тіла по колу. Кутова швидкість та кутове прискорення. Аналогія поступального і обертального рухів

При вивченні обертального руху зручніше характеризувати його не лінійними параметрами (шлях, швидкість, лінійне прискорення), а кутовими: кутом повороту, кутовою швидкістю, кутовим прискоренням. Зручність зумовлена тим, що для різних точок тіла кутові характеристики однакові на відміну від лінійних. Дамо означення кутовим характеристикам обертального руху. Кут повороту φ – це кут, на який повертається радіус-вектор будь-якої точки […]

2.6 Класифікація рухів в залежності від значень нормального і дотичного прискорень

Так як   , то при аn = 0  і  V ≠ 0  R → ∞. Це означає, що траєкторія являє собою пряму лінію. При  Рух рівномірний. Розглянемо декілька варіантів значень аn  і  аτ: a) – прямолінійний рівномірний рух; б)  – прямолінійний рівнозмінний рух; в)   – прямолінійний рух із змінним прискоренням; г)   – рівномірний рух […]

2.5 Прискорення при криволінійному русі. Дотична та нормальна складові прискорення

У загальному випадку при криволінійному русі змінюється як величина швидкості так і її напрямок. Мірою зміни швидкості з часом є прискорення .Це границя відношення вектора зміни швидкості  до проміжку часу , за який ця зміна відбулася, при умові зменшення до нуля (2.5) тобто це перша похідна від вектора швидкості, або друга похідна від радіус-вектора за […]

2.4 Швидкість при криволінійному русі

Нехай точка рухається вздовж деякої кривої лінії. Положення точки будемо задавати звичайним і векторним способами. В момент часу t точка знаходиться в положенні А. Її криволінійна координата S(t), а радіус-вектор . В момент часу (t +∆t)  точка займе положення В з криволінійною координатою    S(t +∆t) і радіусом вектором  . Шлях ∆S,який пройшла точка за час […]

2.3 Способи задавання руху точки у просторі

Є три способи задавання положення і руху точки у просторі: звичайний, векторний і координатний. При звичайному (траєкторному) способі повинно бути відомо: траєкторія; початок відліку, тобто дугова координата S(0) точки А в початковий момент часу; напрямок руху по траєкторії від початкового положення; дугова координата S(t) точки В, яка вимірюється довжиною траєкторії від початкової точки до положення […]

2.2 Класифікація механічних рухів

По формі траєкторії механічний рух буває прямолінійний і криволінійний, по швидкості – рівномірний і нерівномірний. Для тіл, які не можна вважати матеріальними точками, рух буває поступальний і обертальний. При поступальному русі будь-яка пряма, проведена через дві точки тіла, залишається паралельною сама собі. При обертальному русі всі точки тіла описують концентричні кола, центри яких лежать на […]

2.1 Основні поняття і задача кінематики

Механічний рух – переміщення тіла у просторі й часі відносно інших тіл, які вважаються нерухомими. Система відліку – це сукупність тіл і зв’язана з ними система координат, відносно яких вивчається рух тіл. Початок відліку – момент часу, з якого вивчається рух тіл. Матеріальна точка – тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанню, яке воно […]

Поняття про вимірювання

Поняття про вимірювання. Інтернаціональна система одиниць вимірювання (СІ) Вимірювання – це процес порівняння фізичної величини з відповідним їй еталоном, який називається одиницею вимірювання цієї фізичної величини. Основні одиниці вимірювання встановлюються міжнародними угодами. Інші одиниці, які виражаються через них називаються неосновними. Сукупність основних і неосновних одиниць вимірювання складають систему одиниць. До інтернаціональної системи (СІ) відносяться 7 […]

Фізика