6.5 Ефект Холла та його застосування

Ефект Холла був відкритий у 1879 році американським фізиком Е. Холлом (1855-1938) і заключається у виникненні в провіднику із струмом, який знаходиться у магнітному полі, електричного поля в напрямку, перпендикулярному до напряму струму і індукції магнітного поля. Причиною виникнення цього ефекту є відхилення руху заряджених частинок (електронів, дірок) під дією сили Лоренца від прямолінійної траєкторії […]

6.4 Люмінесценція

Для генерації нерівноважних носіїв заряду (рис.6.5 перехід 1) необхідно затратити енергію.При їх рекомбінації енергія виділяється. У випадку, коли ця енергія виділяється у вигляді фотонів, спостерігається свічення кристалу, тобто люмінесценція. При цьому рекомбінація відбувається через особливі енергетичні рівні – центри свічення (ЦС) (переходи 2, 3). У відповідності із способом збудження кристалу розрізняють такі види люмінесценції: а) […]

6.3 Поглинання світла речовиною. Кінетика фотопровідності

Нехай на поверхню твердого тіла падає пучок світла інтенсивністю Jo. Направимо вісь Х вглибину тіла, відраховуючи від поверхні. По мірі проникнення у речовину інтенсивність буде спадати. Її зменшення dJ у шарі товщиною dx на глибині х від поверхні буде дорівнювати (6.10) Знак (-) показує, що із зростанням глибини Х інтенсивність світла зменшується . k – […]

6.2 Власна та домішкова фотопровідність

Процес генерації нерівноважних носіїв заряду при опроміненні напівпровідника називається внутрішнім фотоефектом. Додаткова електропровідність напівпровідника, яка виникає за рахунок надлишкових нерівноважних носіїв заряду, генерованих випромінюванням, називається фотопровідністю. При відсутності освітлення темнова електропровідність (6.5) де е – заряд електрона, Un і  Up – рухливості електронів і дірок. При освітленні світлова електропровідність Отже, додаткова електропровідність при освітленні називається […]

6.1 Нерівноважні носії заряду в напівпровідниках

Крім теплового збудження електронів, що приводить до появи рівноважних вільних носіїв заряду, можливі і другі способи і форми передачі енергії електронам твердого тіла. Вільні носії заряду, які виникають не за рахунок теплової енергії, називаються нерівноважними. Вони можуть генеруватись за рахунок освітлення кристалу, під дією потоку заряджених частинок, при протіканні хімічної реакції на поверхні кристалу,  в […]

Фізика