8.5 Гіромагнітні досліди. Природа феромагнетизму. Домени. Антиферомагнетики. Ферити

У розд. 8.2 було встановлено, що магнітний і механічний моменти атомів направлені вздовж однієї лінії в протилежних напрямках. Тому при орієнтуючій дії на один із них, другий також зазнає орієнтуючої дії. В цьому і заключається ідея гіромагнітних дослідів (рис.8.8). Барнетт у 1909 році одержав намагнічування залізного стержня при його швидкому обертанні (рис.8.8, а). Механічні моменти […]

8.4 Природа парамагнетизму. Парамагнетизм електронного газу

Парамагнітні властивості характерні речовинам, електронні оболонки атомів яких не повністю заповнені, тобто атоми  мають постійний магнітний момент М, або уявляють собою постійні магнітні диполі. Другою умовою існування парамагнітного ефекту є слаба взаємодія цих диполів між собою. Відомо, що потенціальна енергія U магнітного диполя М у зовнішньому полі напруженістю Н залежить від кута θ між ними […]

8.3 Природа діамагнетизму

Діамагнітний ефект заключається у намагнічуванні речовини назустріч напрямку діючого на неї зовнішнього магнітного поля, що приводить до його послаблення. Розглянемо рух електрона по коловій орбіті радіусом r з кутовою швидкістю ωо. За відсутності зовнішнього магнітного поля на нього діє доцентрова сила , природа якої зараз нас не цікавить. При накладенні зовнішнього магнітного поля Во на […]

8.2 Магнітні властивості атомів. Гіромагнітні відношення

Згідно з теорією атома Бора (вона для пояснення магнітних властивостей атома дає достатнє наближення) електрон в атомі рухається по круговій орбіті утворюючи замкнутий орбітальний струм – частота обертання електрона на орбіті, υ – лінійна швидкість, r – радіус орбіти,  q –заряд електрона). Орбітальний магнітний момент цього струму – площа орбіти. Одержуємо (8.5) Вектор цього орбітального […]

8.1 Магнітне поле в магнетиках. Діа- пара- і феромагнетики та їх властивості

Магнітні властивості речовин характеризуються відносною магнітною проникністю (8.1) яка показує відношення індукції магнітного поля в речовині В до індукції магнітного поля у вакуумі (повітрі) Во. Добавка до індукції, яка створюється речовиною, називається намагніченістю (8.2) де Н – напруженість магнітного поля, μо=4×π×10-7 Гн/м- магнітна стала, називається магнітною сприйнятливістю – це відношення намагніченості до індукції поля у […]

Фізика