4.4 Поняття про енергію. Кінетична та потенціальна енергії

Фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу, називається енергією і вимірюється тією роботою, яку може виконати тіло. До механічної енергії відносяться два види енергії у відповідності з тим, за рахунок чого може бути виконана робота: – кінетична енергія, коли робота виконується за рахунок руху тіла; – потенціальна енергія, коли робота може бути виконана за […]

4.3 Механічна робота. Потужність

Поняття механічної роботи пов’язане з переміщенням. Якщо під дією сили  тіло переміщується на відстань  (рис.4.4), то елементарна механічна робота (4.7) дорівнює скалярному добутку сили на переміщення. На графіку залежності сили від переміщення (рис.4.5) вона відповідає площі заштрихованої області. Вся робота змінної сили знаходиться як інтеграл (4.8) і чисельно дорівнює площі, обмеженій лініями r1, r2, віссю […]

4.2 Принцип реактивного руху. Рівняння І.В.Мещерського і К.Е.Ціолковського

В основі реактивного руху лежить закон збереження імпульсу. Від тіла з певною швидкістю відокремлюється деяка маса. У відповідності із законом збереження імпульсу, швидкість руху тіла теж буде змінюватись, тобто це рух тіла змінної маси. Типовим прикладом ре­активного руху є рух ракети. Продукти згорання палива викидаються через сопло ракети, тоді її корпус рухається в протилежному напрямку […]

4.1 Імпульс тіла. Імпульс системи тіл. Центр інерції системи . Закон збереження імпульсу

Імпульсом  тіла називається вектор, величина якого дорівнює добутку маси тіла на його швидкість. Напрямок вектора імпульсу співпадає з вектором швидкості (4.1) Імпульс системи тіл – це векторна сума імпульсів тіл цієї системи (4.2) Імпульс системи тіл можна знайти, ввівши поняття центра мас системи (рис.4.1) Радіус-вектор  центра мас визначається рівнянням: (4.3) Взявши похідну за часом, одержимо […]

Фізика