5.4 Ламінарний та турбулентний режими течії рідин (газів)

Є два режими течії рідини (газу): ламінарний і турбулентний. При ламінарному режимі лінії току на перетинаються (рис.5.7,а) і шари рідини (газу) не перемішуються. При турбулентному режимі шари перемішуються, а лінії току перетинаються як між собою, так і самі себе (рис.5.7,б). Англійський фізик О. Рейнольдс ввів безрозмірний критерій режиму течії (число Рейнольдса) (5.11) де V – […]

5.3 Вимірювання в’язкості методом Пуазейля

Даний метод оснований на вимірюванні витрати рідини (газу) при протіканні їх по круглій трубі. Витрата – це маса речовини, яка протікає через трубу за одиницю часу. Для її розрахунку знайдемо спочатку закон розподілу швидкості руху речовини по перерізові труби, так як вона в різних точках перерізу різна. Дійсно, біля стінок швидкість дорівнює нулю і зростає […]

5.2 Елементи гідроаеродинаміки. Рівняння Д. Бернуллі

Будемо вивчати рух рідин і газів. Введемо кілька понять. Лінії, дотичні до яких у кожній точці співпадають з вектором швидкості  рис.(5.3), називаються лініями току. Поверхня, утворена лініями току, що проходять через будь-яку замкнуту лінію, називається трубкою току. Стаціонарним називається такий потік рідини або газу, при якому лінії току не змінюються з часом. Розглянемо рух рідини, […]

5.1 Сили в’язкості. Рух тіл в рідинах і в газах. Формула Стокса

Сила в’язкості, або сила внутрішнього тертя, виникає в рідинах і в газах при відносному русі шарів і направлена паралельно напрямку руху цих шарів (рис.5.1). В рідинах поява цієї сили зумовлена наявністю міжмолекулярних сил взаємодії. Природу виникнення сил в’язкості в газах встановимо пізніше. Сила в’язкості гальмує шар, що рухається з більшою швидкістю, і прискорює повільніший шар. […]

Фізика