9.4 Застосування закону Біо-Савара-Лапласа і принципу суперпозиції для розрахунку магнітного поля прямолінійного провідника зі струмом

Положення точки відносно прямолінійного провідника задамо перпендикуляром  ro до нього (рис.9.7).  Очевидно, що вектори  від усіх елементів  провідника однаково направлені. Вони перпендикулярні до площини, в якій лежать провідник  і перпендикуляр ro. Тому вектори  будемо додавати алгебраїчно. Маємо (9.11) Із рисунка видно, що Підстановка в (9.11) після скорочень дає . Тут α1  і  α2 – кути, […]

9.3 Застосування закону Біо-Савара-Лапласа і принципу суперпозиції для розрахунку магнітного поля на осі колового струму

Знайдемо напруженість магнітного поля на осі колового провідника радіусом R, по якому тече струм І. Положення точки задамо висотою h від центра кола (рис.9.6). Спочатку визначимо напрямок вектора   Для цього виберемо два однакових діаметрально протилежних елементи провідника  . Вони створюють у даній точці вектори напруженості  , які перпендикулярні до відповідних радіус-векторів  і однакові за величиною. […]

9.2 Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції для магнітного поля

Закон трьох французьких вчених Біо(1774-1862), Савара(1791-1841) і Лапласа(1749-1827) – це експериментальний закон, який визначає індукцію магнітного поля, створеного елементом провідника довжиною  із струмом I в точці, віддаленій від цього елементу на відстань  (рис.9.5) (9.4) або в скалярній формі (9.5) Тут:  μ – відносна магнітна проникність середовища, показує у скільки разів індукція поля в середовищі більша, […]

9.1 Магнітне поле рухомих зарядів. Індукція магнітного поля. Закон Ампера

У 1820 році датський фізик Г.Ерстед (1777-1851) виявив, що поблизу провідників із струмом магнітна стрілка зазнає орієнтуючої дії, тобто струм утворює магнітне поле.  Так як струм – це направлений рух зарядів, постали питання: чи всякий рухомий заряд утворює магнітне поле, чи тільки вільні заряди? Яка роль іонів кристалічної гратки? На перше питання відповів російський фізик […]

Фізика