8.7 Закони Кірхгофа для розгалужених електричних кіл

Дамо означення декільком понятям електричних схем:

Вузол електричної схеми – це точка, в якій сходяться більше двох провідників.

Вітка – ділянка  схеми між двома сусідніми вузлами.

Контур – довільна замкнута дільниця схеми.

Лінійно незалежні контури – це такі, які відрізняються по крайній мірі однією віткою.

Одним із методів розрахунку розгалужених електричних кіл є метод законів Г.Кірхгофа (нім. фізик), сформульованих ним у 1847 р.

Перший закон: алгебраїчна сума струмів у вузлі дорівнює нулю

(8.23)

Струми, які направлені до вузла і від нього, беруться з протилежними знаками (рис.8.8).

I4 + I3 – I2 –  I1 = 0

Другий закон: Алгебраїчна сума падінь напруг вздовж будь-якого контуру дорівнює алгебраїчній сумі е.р.с., які увімкнені в цей же контур.

(8.24)

У цих сумах знак (+) береться тоді, коли з довільно вибраним напрямком обходу контура співпадає довільно вибраний напрямок струму у вітці, чи напрямок дії е.р.с. В противному випадку береться  (–).

Для зображеної схеми (рис.8.9) рівняння 2-го закону Кірхгофа мають вид:

для контура 1  

для контура 2          

You must be logged in to post a comment.

Фізика