9.9 Контур із струмом у магнітному полі

На елементи контура із струмом у магнітному полі діють сили Ампера, які приводять до повороту контура, його деформації і поступального руху. Розглянемо спочатку поводження прямокутного контура розмірами а·b в однорідному магнітному полі індукцією В (рис.9.17). Сили Ампера  , що діють на сторони b, утворюють пару сил. Момент М цієї пари сил (4.37)

повертає контур так, щоб вектор магнітного моменту контура

(9.27)

співпав з вектором індукції. Вектор Рm направлений перпендикулярно до площини контура  у відповідності з правилом правого гвинта.  У векторній формі

(9.28)

Другими словами, контур повертається в таке положення, щоб магнітний потік через його площу був максимальним. У цьому положенні площина контура перпендикулярна до магнітного поля, а сили Ампера розтягують контур (рис.9.18).

У неоднорідному магнітному полі, коли силові лінії індукції не паралельні, виникає рівнодіюча сил Ампера, направлена вздовж поля (рис.9.19). Пара сил F обертає контур, а сили FII рухаютьйого поступально вздовж поля.

You must be logged in to post a comment.

Фізика