1.16 Векторні діаграми

Запишемо закон зміни заряду q(t), напруг на опорі UR(t), на  конденсаторі Uc(t) і на котушці UL(t) як функції часу при сталому режимі вимушених коливань під дією зовнішньої е.р.с.

Векторна діаграма – це графічне зображення змінних по гармонічному закону напруг і струмів у вигляді векторів, що обертаються проти годинникової стрілки з кутовою швидкістю  Ω. Довжина векторів дорівнює амплітудам у відповідному масштабі, а початкове положення задається початковою фазою, відрахованою від осі абсцис. (див.§1.8). Векторні діаграми наглядно показують фазові співвідношення між струмами і напругами в колі змінного струму.

Порядок побудови векторних діаграм.

Спочатку на комплексній площині будується вектор загальної для всіх елементів схеми: струм для послідовно з’єднаних елементів (див. рис.1.22), напруга для паралельного з’єднання елементів (див. рис.1.23). До цього вектора добудовуються інші, враховуючи, що напруга на опорі R співпадає по фазі із струмом, напруга UL на котушці випереджає струм на 900 (відраховується від струму проти годинникової стрілки), а на конденсаторі відстає від струму на 900(відраховується від струму по годинниковій стрілці). Якщо діаграма побудована правильно, то у відповідності із законами Кірхгофа сума напруг на послідовно з’єднаних елементах повинна дорівнювати зовнішній е.р.с., а сума струмів у паралельних вітках дає струм до розгалуження.

 

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика