2.6 Звукові хвилі. Характеристики звуку. Швидкість звуку в газах

Пружні хвилі, частоти яких лежать в межах від 16 Гц до 20 кГц називаються звуковими. Хвилі з частотою меншою за 16 Гц називаються інфразвуковими, а з частотою більшою, ніж 20 кГц – ультразвуковими. Інфразвуки і ультразвуки людина не сприймає. Деякі тварини сприймають і інфразвуки і ультразвуки, наприклад, собаки кити, летючі миші.

Звукові хвилі розрізняються висотою тону, тембром і гучністю. Реальний звук уявляє собою негармонійну хвилю, яку можна розкласти в тригонометричний ряд Фур’є, тобто представити як суму гармонічних хвиль (гармонік) з кратними частотами. Набір цих частот називається акустичним спектром звуку. Кожна гармоніка має свою амплітуду А. Тональні звуки мають лінійчатий спектр (рис.2.5,а). Якщо ж спектр суцільний, то такий звук називається шумом (рис2.5,б).

Тон звуку задається найменшою частотою νо , яка називається основним тоном. Чим більша ця частота тим вищій тон звуку. Кратні гармоніки називаються обертонами. Набір обертонів визначає тембр звуку. Якщо низькочастотні обертони мають більшу амплітуду, ніж високочастотні, маємо звук низькочастотного тембру (рис.2.6,а). Якщо ж високочастотні обертони мають більшу амплітуду, ніж низькочастотні, звук буде мати високочастотний тембр (рис.2.6,б).

Інтенсивність звуку це енергетична його характеристика і дорівнює енергії, яка переносить звукова хвиля за 1 сек через площу 1м2, яка перпендикулярна до напрямку поширення хвилі

(2.20)

Для того, щоб викликати звукове відчуття, звукова хвиля повинна мати певну інтенсивність, яка залежить від частоти (рис.2.7). Мінімальна інтенсивність  , а максимальна, яка вже викликає больові відчуття –

Область чутності у кожної людини різна.

Гучність – це суб’єктивно оцінювана людиною інтенсивність звуку. Еволюційно органи слуху так же зору розвинулись так, що їхня чутливість зменшується по мірі збільшення рівня подразнення. Це захисна функція організму. У зв’язку з цим гучність зменшується повільніше, ніж об’єктивна характеристика звуку –  інтенсивність. Тому гучність L визначається як десятковий логарифм відношення інтенсивності звуку І до мінімально чутної інтенсивності, в якості якої прийнято значення

 

Одиницею вимірювання гучності є бел (Б) і децибел (дБ). 1Б = 10дБ.

Приклад. Розрахуємо гучність звуків з інтенсивністю І1 =10-3 вт/м2 і І2=10-6 вт/м2.

Бачимо, що при зменшенні інтенсивності в 1000 разів, гучність зменшилася всього у 2 рази.

Знайдемо швидкість звуку в газах.

Згідно з виразом (2.11) швидкість повздовжніх хвиль  визначається модулем Юнга і густиною середовища. Так як модуль Юнга визначає пружні властивості твердих тіл, знайдемо його аналог для процесу стиснення газу.

Для цього в законі Гука (див.Ч.1, формула (3.8)   механічну напругу σ замінимо надлишковим тиском dP, а відносне стиснення ε відносною зміною об’єму

Одержимо

В звуковій хвилі стиснення і розширення газу відбувається швидко (навіть при найменшій частоті 20Гц це повторюється 20 разів за секунду), тому цей процес можна вважати адіабатним.

Знайдемо похідну    із рівняння адіабати  (див.Ч.1, вираз 6.56). Там же було одержано 

Отже модуль Юнга   а швидкість   Густина газу із рівняння Клапейрона-Менделєєва   Одержуємо для швидкості звуку в газі

(2.22)

Приклад. Розрахувати швидкість звуку в повітрі при кімнатній температурі 300К. Молярна маса повітря 0,029 кг/моль, газова стала  8,31 Дж/(моль∙К).

Основні компоненти повітря азот і кисень двохатомні молекули. Тому приймемо

Це значення добре узгоджується із експериментом.

You must be logged in to post a comment.

Фізика