3.6 Закон Гука для деформації зсуву

Деформація зсуву виникає під дією сколюючої зовнішньої сили F, яка паралельна закріпленій площині (рис.3.6). Виникає пружна сила Fпр, яка паралельна площинам зсув і протилежна зовнішній силі. Експерименти показують, що абсолютний зсув ∆а прямо пропорційний зовнішній силі F, відстані  ℓ між площинами ковзання і обернено пропорційний площі S площин ковзання

(3.9)

G – модуль зсуву. Відношення сколюючої сили до площі називається сколюючою механічною напругою відношення абсолютного зсуву до відстані між площинами ковзання називається відносним зсувом  . Отже, закон Гука для деформації зсуву прийме вид

(3.10)

Сколююча напруга пропорційна відносному зсуву.

Модуль зсуву G – це така сколююча механічна напруга, при якій відносний зсув дорівнює 1, тобто  . Це означає, що кут зсуву θ = 45о. Модуль зсуву зв’язаний з модулем Юнга і коефіцієнтом Пуассона співвідношенням

(3.11)

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика