6.5 Середня енергія поступального руху молекул. Молекулярно-кінетичне тлумачення температури

Підставимо тиск (6.12) в рівняння (6.5) Клапейрона-Менделєєва

Знаходимо середню енергію поступального руху

(6.13)

Тут: –число Авогадро,

– стала Больцмана.

Вираз (6.13) показує, що середня енергія поступального руху молекул залежить тільки від абсолютної температури і не залежить від типу молекул. Тому абсолютну температуру трактують як міру кінетичної енергії теплового руху молекул. Так як кінетична енергія не може бути від’ємною, то і абсолютна температура Т завжди позитивна.

Підстановка (6.13) в (6.12) дає такий вираз основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії:

(6.14)

Видно, що тиск газу не залежить від маси (типу) молекул, а визначається тільки їх концентрацією і температурою. Тому очевидним стає закон Дальтона

.

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика